Serwis przeznaczony dla Partnerów GTX Poland

Regulamin korzystania ze Strefy Klienta GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY KLIENTA GTX POLAND SP. Z O.O. SP.K.

Obowiązuje od 20.04.2024

Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy B2B (ang. business-to-business) przeznaczonej do obsługi transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, zwanej „Strefa Klienta GTX”, którego właścicielem jest GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pogranicznej 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000279074, NIP 522-020-17-20, nr BDO: 000003356 (dalej: „GTX”).
 2. Strefa Klienta GTX działa pod adresem www.strefagtx.pl. GTX jest uprawniona do zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Strefa Klienta GTX jest platformą skierowaną do przedsiębiorców współpracujących z GTX w zakresie sprzedaży i dostawy produktów z asortymentu GTX (mających zawartą z GTX Umowę, o której mowa w pkt. 24 Regulaminu), zwanych dalej „Klientami”, którzy mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Osoby, które mają dostęp do Strefy Klienta GTX są nazwane odpowiednio:
  1. "Użytkownikiem Głównym” – którym jest Klient prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą lub osoba upoważniona przez Klienta do pełnienia roli głównego reprezentanta Klienta w Strefie Klienta GTX. Użytkownik Główny ma dostęp do Strefy Klienta GTX za pomocą Konta Głównego, o którym mowa w pkt. 6 poniżej albo Konta Master, w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 poniżej;
  2. „Użytkownikiem” – którym mogą być pozostali pracownicy Klienta lub inne osoby, którym Użytkownik Główny udzielił prawa do korzystania ze Strefy Klienta GTX. Użytkownik ma dostęp do Strefy Klienta GTX za pomocą Subkonta, o którym mowa w pkt. 8 poniżej albo Konta Głównego, w przypadku wskazanym w pkt. 9 poniżej.

 5. Strefa Klienta GTX służy do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów GTX na rzecz Klientów oraz wspomagania i obsługi procesu posprzedaży w zakresie:
 • zarządzania danymi Klientów i Użytkowników
 • sprawdzania warunków handlowych
 • przeglądania katalogu oferowanych produktów
 • zamawiania produktów
 • powiadamiania o statusie zamówień
 • przeglądania historii złożonych zamówień
 • udostępniania dokumentów w formie elektronicznej, w tym faktur sprzedaży VAT, faktur korygujących, faktur proforma, WZ, Packing List
 • przeglądania rozliczeń i należności
 • wyrażania  zgody na wysyłkę faktur i faktur korygujących drogą elektroniczną (dostępne tylko z poziomu Użytkownika Głównego)
 • akceptowania faktur korygujących, (dostępne tylko w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę faktur korekt drogą elektroniczną)
 • udostępniania Klientom materiałów informacyjnych dotyczących produktów GTX w postaci zdjęć produktów, katalogów produktów w formie pdf, logotypów, filmów instruktażowych, z zastrzeżeniem treści pkt. 47-50 Regulaminu. Format i rozdzielczość udostępnionych materiałów jest każdorazowo określony w Strefie Klienta GTX
 • informowania o aktualnych wydarzeniach, nowych funkcjonalnościach wprowadzonych do serwisu
 1. Aby otrzymać dostęp do Strefy Klienta GTX i korzystać z jej funkcjonalności, wymagane jest, aby Klient założył tzw. „Konto Główne”. W tym celu Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym GTX i zgłosić chęć otrzymania dostępu do Strefy Klienta GTX i wypełnić przygotowany formularz zgłoszeniowy. Następnie na wskazany przez Klienta adres email, zostanie przesłany link aktywacyjny, za pomocą którego Klient, na podstawie loginu (wskazanego adresu email), samodzielnie będzie mógł wygenerować hasło do Strefy Klienta GTX, umożliwiające korzystanie ze Strefy Klienta GTX. Klient w każdej chwili może zrezygnować z dostępu do Strefy Klienta GTX, zgłaszając w tym celu stosowną prośbę na adres strefaklienta@gtx-group.com . Osobą uprawnioną do założenia Konta Głównego (wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w niniejszym pkt. 6) jest Klient bądź osoba działająca w jego imieniu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.
 2. Oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 6 powyżej należy przesłać na adres siedziby GTX: ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa.
 3. Użytkownik Główny może zakładać „Subkonta" pozostałym Użytkownikom działającym w imieniu tego samego Klienta. O zakresie funkcjonalności Strefy Klienta GTX, dostępnej dla Użytkownika z poziomu Subkonta, decyduje Użytkownik Główny.
 4. Użytkownik Główny może założyć dla siebie zamiast Konta Głównego, „Konto Master”. W takim przypadku:
  • do założenia Konta Master odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt. 6 i 7 powyżej;
  • Konto Główne może być założone przez Klienta także dla innej osoby/podmiotu niż Klient (w szczególności nie będącego stroną umowy z GTX);
  • o zakresie funkcjonalności Strefy Klienta GTX, dostępnej dla Użytkownika z poziomu Konta Głównego, decyduje Użytkownik Główny.
 1. Osoby i podmioty, którym Użytkownik Główny udzielił prawa do korzystania ze Strefy Klienta GTX w ramach własnego dostępu do Strefy Klienta GTX, nie będące Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, nie nabywają w ten sposób żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, związanych z możliwością bezpośredniej współpracy handlowej z GTX, w tym składania we własnym imieniu zamówień na Produkty i uczestniczenia w akcjach promocyjnych.

REJESTRACJA

 1. Niezbędne dane, które trzeba wskazać w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, aby rozpocząć proces rejestracji to:
  • Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zarządzania Kontem Głównym
  • Telefon stacjonarny i komórkowy
  • Adres e-mail, który będzie stanowił login przy logowaniu się do serwisu Strefa Klienta GTX
  • NIP Klienta
  • Nazwa Klienta i forma prawna
  • Adres siedziby Klienta
  • Imię i nazwisko osoby składającej formularz oraz pełniona funkcja (podstawa działania w imieniu Klienta), podpis
 1. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, Klient wskaże osoby upoważnione do składania oświadczeń w przedmiocie ewentualnych zgód na marketing bezpośredni produktów i usług GTX, w tym przesyłanie tzw. newsletterów na wskazane adresy email oraz wykorzystywania w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o których mowa w art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 2. Pracownik GTX może skontaktować się z Klientem, w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej w imieniu Klienta formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu,, jego danych oraz danych Klienta, w szczególności jeżeli są one inne niż te, które widnieją w systemie GTX lub właściwym rejestrze/ewidencji przedsiębiorców.
 3. W momencie utworzenia Konta Głównego dla Klienta (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, Konta Master), na adres podany w formularzu, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, zostanie wysłany e-mail, w którym znajdzie się link pod którym należy samodzielnie nadać hasło do Strefy Klienta GTX.
 4. Uprawnienia do korzystania z funkcjonalności wymienionych w pkt. 5 Regulaminu, nadawane są dla Konta Głównego (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, dla Konta Master). Konto Główne może nadać Subkontom dostęp do poszczególnych funkcjonalności. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, Konto Master może nadać Kontu Głównemu dostęp do poszczególnych funkcjonalności.
 5. Uprawnienia do korzystania z niektórych funkcjonalności Strefy Klienta GTX w ramach Subkonta (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, w ramach  Konta Głównego), mogą zostać dodatkowo ograniczone z poziomu Konta Głównego (albo odpowiednio Konta Master , w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu).
 6. Uprawnienia o których mowa w pkt. 16 mogą dotyczyć m.in.: sprawdzania warunków handlowych, widoku cen zakupu, zamawiania produktów, przeglądania historii złożonych zamówień, udostępniania dokumentów w formie elektronicznej, faktur sprzedaży VAT, faktur korygujących, faktur proforma, przeglądania rozliczeń i należności, sprawdzania limitów kredytowych i salda należności.
 7. GTX zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dostępu do Strefy Klienta GTX lub przyznania dostępu w ograniczonym zakresie bez podania przyczyny.
  Klient ma prawo do dezaktywacji Konta Głównego, Konta Master lub Subkonta. Dezaktywacja Konta Głównego (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, Konta Master) powoduje utratę prawa do korzystania ze Strefy Klienta GTX (w tym automatyczną dezaktywację Subkont). Dezaktywacja Konta Głównego (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, Konta Master) lub Subkonta może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości email, zawierającej takie żądanie, przy czym wiadomość taka musi być przesłana z adresu email, wskazanego w formularzu rejestracji, jako właściwego dla Użytkownika Głównego, na adres mailowy: strefaklienta@gtx-group.com Dodatkowo, Subkonto może zostać dezaktywowane przez Użytkownika Głównego bezpośrednio z serwisu strefagtx.pl.
  Dezaktywacja Konta Głównego, Konta Master oraz Subkont, a tym samym utrata prawa do korzystania ze Strefy Klienta GTX, następuje automatycznie w przypadku usunięcia, na wniosek Klienta, Użytkownika Głównego lub Użytkownika, jakichkolwiek danych osobowych podanych w formularzu rejestracji, niezbędnych do prawidłowego korzystania ze Strefy Klienta GTX. Treść zdania poprzedzającego (utrata uprawnień do korzystania ze Strefy Klienta GTX) znajduje zastosowanie także w przypadku cofnięcia akceptacji Regulaminu Strefy Klienta GTX.

CENY

 1. Strefa Klienta GTX daje Klientom dostęp do aktualnego cennika produktów z asortymentu GTX (dalej: „Produkty” bądź „Produkt”). Cena podana w Strefie Klienta GTX przy Produkcie to cena sprzedaży netto za jedną sztukę Produktu, wyrażona w złotych polskich (PLN). Do ceny sprzedaży netto Produktu należy doliczyć każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki. Aktualna stawka podatku od towarów i usług (VAT) obowiązująca przy sprzedaży Produktów to 23%. W Strefie Klienta GTX dostępne są następujące informacje o cenach Produktów:
  • „Cena cennikowa netto” – występująca na karcie Produktu - to cena netto sprzedaży Produktu zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem dla Klientów, ustalanym przez GTX, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.
  • „Cena promocyjna” i „Cena wyprzedażowa” – to Cena cennikowa netto, uwzględniająca rabat specjalny, obowiązujący zgodnie z datą trwania danej promocji/wyprzedaży, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.
  • „Twoja cena netto” oznacza cenę ostateczną dla Klienta. Jest to Cena cennikowa netto albo Cena promocyjna bądź Cena wyprzedażowa, uwzględniająca przysługujący Klientowi rabat podstawowy wynikający z indywidualnych ustaleń z GTX, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.
  • Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, w której przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją bądź wyprzedażą.
  • Wszystkie ceny w Strefie Klienta GTX podane przy Produktach nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego Produktu.
  • GTX ma prawo do zmiany cennika Produktów, wycofania Produktów z oferty, dodania nowych Produktów do oferty oraz czasowego zablokowania Produktów do sprzedaży będących w ofercie bez podania przyczyny.
  • GTX ma prawo do zmiany warunków przeprowadzanych akcji promocyjnych w tym, także prawo do skrócenia okresu trwania promocji na wybrane Produkty.

  ZAMÓWIENIE

  1. Użytkownik i Użytkownik Główny może złożyć zamówienie na Produkty, jeżeli ma do tego nadane uprawnienie na swoim Koncie. Zamówienia na Produkty składane są przez Klienta albo w jego imieniu i realizowane przez GTX zgodnie z zawartą z Klientem umową, w szczególności pisemnym porozumieniem (dalej: „Umowa”) oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy Towarów – Rynek Polski (dalej: „OWD”), zaakceptowanymi przez Klienta, dostępnymi pod adresem www.strefagtx.pl. W zakresie nie uregulowanym w Umowie i OWD, do realizacji zamówień na Produkty zastosowanie mają także postanowienia Regulaminu. Zamówień na Produkty w ramach Strefy Klienta GTX, we własnym imieniu nie mogą składać osoby ani podmioty nie będące Klientami, w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Każdy Klient (o ile zostało mu nadane takie uprawnienie na jego Koncie) może składać zamówienia na Produkty we własnym imieniu, wyłącznie jednak w ramach własnego dostępu do Strefy Klienta GTX.
  2. Jeżeli Klientowi został przyznany w Umowie tzw. „Limit kredytowy” – kwota do jakiej GTX dokonuje sprzedaży Produktów danemu Klientowi z odroczonym terminem płatności – informacja o kwocie Limitu kredytowego, a także ewentualnych jej ograniczeniach bądź przeszkodach w realizacji, będzie widoczna w Koncie Głównym Klienta.
  3. Forma płatności za zamówiony Produkt wynika z ustalonych warunków handlowych z Klientem, przy czym Klienci w ramach Strefy Klienta GTX mają także możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych (po uprzednim zaakceptowaniu warunków tego operatora, w tym ewentualnego regulaminu świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych).
  4. Użytkownik lub odpowiednio Użytkownik Główny będzie informowany o zmianie statusu zamówienia na Produkt poprzez wiadomości e-mail wysyłany na adres przypisany do Subkonta bądź Konta Głównego (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, Konta Master). Występują poniższe statusy zamówienia na Produkt:
   • „W trakcie rejestracji”–zamówienie na Produkt zostało wysłane do GTX, ale jeszcze nie zostało przyjęte przez GTX
   • „Anulowane”- zamówienie na Produkt zostało anulowane z woli Użytkownika, lub odpowiednio Użytkownika Głównego lub w momencie gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn braku Produktu na stanie magazynowym GTX lub innej przyczyny, mającej podstawę w zawartej z Klientem Umowie.
   • „Wstrzymane”- zamówienie na Produkt zostało wstrzymane w momencie gdy nie przeszło pozytywnej autoryzacji w GTX, w szczególności Dział Należności GTX ze względu na przeterminowane płatności lub/i przekroczenie limitu kredytowego;
   • „Przyjęte”- zamówienie na Produkt jest zarejestrowane przez GTX i przyjęte do realizacji;
   • „Realizowane”- zamówienie na Produkt jest w trakcie kompletacji w magazynie GTX;
   • „Przygotowane do wysyłki”- zamówienie na Produkt jest skompletowane i czeka na realizację dostawy do Klienta;
   • „Wysłane do klienta”- zamówiony Produkt został wysłany do Klienta;
   • „Dostarczone”- zamówiony Produkt został dostarczony do Klienta.
   • Powyższe statusy na zamówieniu na Produkt Użytkownik lub odpowiednio Użytkownik Główny, będzie mógł przeglądać w Strefie Klienta GTX w Historii zamówień o ile, Użytkownik lub odpowiednio Użytkownik Główny będzie miał nadane uprawnienie do przeglądania Historii zamówień.

   DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

   1. W Strefie Klienta GTX dostępność Produktów w magazynie GTX, prezentowana jest w następującej skali:
    • dużo”,
    • „średnio”,
    • „mało”,
    • „do potwierdzenia”.
   2. Informacja jest aktualna na moment połączenia z systemem centralnym GTX, tj. w nocy dnia poprzedniego.

   1. W przypadku braku Produktów na stanie magazynowym GTX w ilości wystarczającej do zrealizowania zamówienia na Produkt, Użytkownik będzie informowany o tym przed złożeniem zamówienia na Produkt i będzie miał możliwość wybrania zamiennika, o ile będzie taki dostępny w asortymencie GTX. W przypadku braku wyboru przez Klienta zamiennika albo jego braku, zamówienie zostanie automatycznie dostosowane do dostępnej ilości Produktów , chyba że Klient usunie produkt z koszyka.
   2. Finalny wykaz Produktów i ilości zrealizowanych w ramach zamówienia zostanie potwierdzony po zakończeniu procesu kompletacji zamówienia tj. po wystawieniu dokumentu sprzedaży – faktury VAT. Faktura VAT jest dostępna w Strefie Klienta GTX.
   3. Użytkownik ma możliwość złożyć zamówienie na Produkty w ilościach zbiorczych tzw. opakowaniach wewnętrznych (ujętych w Strefie Klienta GTX jako „OPW”).

   DOSTAWA PRODUKTÓW

   1. GTX dostarcza Produkty na adres dostawy, wskazany w zamówieniu na Produkt, o ile jest on zgodny z adresem dostawy wskazanym przez Klienta w Strefie Klienta GTX przy rejestracji Konta Głównego (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, Konta Master) oraz adresem wynikającym z Umowy (dalej zwanymi także „adresem dostawy Klienta”). Klient (Użytkownik Główny) może także wskazać w Zamówieniu jednorazowy, inny adres dostawy, niż adres znajdujący się w bazie GTX, który nie będzie adresem dostawy Klienta, o ile będzie się on znajdował na terytorium Polski (dalej: „adres dostawy dropshipping”). W celu skorzystania z opcji dostawy na adres inny niż adres Klienta (znajdujący się w bazie danych GTX), Klient jest zobowiązany do zawarcia z GTX umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której projekt zostanie przesłany drogą korespondencji email do Użytkownika Głównego, zaś podpisującym Umowę powierzenia musi być osoba upoważniona do reprezentowania Klienta.
   2. Użytkownik Główny ma możliwość zgłoszenia zmiany w adresie dostawy Klienta, jeżeli adres w bazie GTX nie jest zgodny z aktualnym adresem dostawy Klienta. Może tego dokonać przez Strefę Klienta GTX (w Moim Koncie/ Moje Dane) lub drogą elektroniczną na adres: strefaklienta@gtx-group.com. W ten sam sposób można zaktualizować pozostałe dane Klienta. Powyższe zmiany każdorazowo wymagają zatwierdzenia GTX i muszą pozostawać w zgodzie z zawartą Umową.
   3. W momencie zmiany adresu siedziby Klienta lub innych danych Klienta, Klient (Użytkownik Główny) jest zobowiązany wysłać aktualne dokumenty potwierdzające wprowadzone zmiany (odpowiednio wydruk/odpis z KRS albo zaświadczenie z CEIDG (centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), zaświadczenie o nadanym numerze Regon, zaświadczenie o NIP). Brak doręczenia ww. dokumentów potwierdzających dokonane zmiany, w terminie 3 dni roboczych (pn.-pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy) powoduje automatyczne wstrzymanie realizacji zamówień na Produkty i zawieszenie dostępu do Konta Master (o ile dotyczy), Konta Głównego i Subkont.

   CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   1. Na czas realizacji zamówienia, wskazany w ramach Strefy Klienta GTX, składa się czas kompletowania zamówienia na Produkt i czas dostawy Produktu.
   2. Dostawa Produktów odbywa się zgodnie z terminami określonymi w OWD, dostępnymi pod adresem www.strefagtx.pl, chyba że z Umowy wynika co innego lub Regulaminu.
   3. W przypadku zamówień, realizowanych na adres dostawy dropshipping dostawa Produktów odbywa się w następujących terminach:
    • Zamówienia złożone do 12:00 - dostawa do 24 godzin
    • Zamówienia złożone po 12:00 - dostawa do 48 godzin.

   REKLAMACJE

   1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strefy Klienta GTX, w tym wszelkie uwagi dotyczące naruszeń Regulaminu, należy zgłaszać na adres email: strefaklienta@gtx-group.com, wskazując powód reklamacji.
   2. GTX w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o której mowa w ust. 37 powyżej, ustosunkuje się do niej, przesyłając odpowiedź na wskazany w reklamacji adres email lub adres siedziby Klienta.

   DANE OSOBOWE

   1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników Głównych serwisu Strefa Klienta GTX jest GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, 02-285 Warszawa. W przypadku przekazania GTX danych osobowych przez Klienta, Klient powierza GTX ich przetwarzanie w celu wskazanym w pkt. 40 poniżej. Klient oświadcza, że przekazując GTX dane osobowe jest do tego uprawniony (pozyskał i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem).
   2. W ramach Strefy Klienta GTX przetwarzamy następujący zakres danych: Przetwarzane dane podawane są dobrowolnie lub pozyskiwane automatycznie, jednakże bez ich przetwarzania przez GTX nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa w pkt. 40 powyżej.
   3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 39 powyżej przetwarzane są przez GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów GTX, wymagań przepisów prawa, zgód Użytkowników, których dane osobowe dotyczą oraz do obsługi umów zawartych z Użytkownikami, dla celów:
    • wykonania umowy zawartej uprzednio z Klientem oraz realizacji zamówienia na Produkty (w tym wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki Produktów);
    • umożliwienia Klientowi korzystania ze Strefy Klienta GTX i jej funkcjonalności;
    • marketingowych – tylko w sytuacji wyrażenia przez odpowiednio Użytkownika Głównego albo Użytkownika serwisu Strefa Klienta GTX odrębnej zgody na takie działania;
    • monitorowania aktywności Użytkownika w naszych serwisach z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych;
    • dostarczenia informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami Użytkownika z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Użytkownika w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
    • prowadzenia badań i analiz statystycznych pod kątem funkcjonalności serwisu i poprawy jego funkcjonowania.
    • dane pozyskane od Użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, NIP, nazwa i forma prawna firmy.
    • dane pozyskiwane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, login do naszego serwisu, adres e-mail,  informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, historię zakupów, przeglądane i wyszukiwane produkty, numer telefonu, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane dotyczące Strefy Klienta GTX, w celu zapobiegania oszustwom i w innych celach, informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), oraz metod używanych do przeglądania strony.  
   4. Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą może skontaktować się z GTX w dowolnym czasie w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych:

    • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
    • udostępnienia, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu przetwarzanych danych;
    • bycia zapomnianym
    • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne;
    • żądania przeniesienia danych do innego Administratora.
    W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie praw związanych z ochroną Jego danych osobowych, posiada możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.
   5. Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika oraz przysługującymi w związku z tym prawami Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na e-mail: iodo@gtx-group.com Obsługa zapytań dotyczących danych osobowych jest możliwa wyłącznie dla Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą lub Opiekuna prawnego, po wcześniejszej poprawnej jego identyfikacji na podstawie historii współpracy z GTX lub, w przypadku niemożliwości zidentyfikowania z wykorzystaniem tych danych, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego. GTX  wdrożył odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowane procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne  mają na celu zabezpieczyć przetwarzane przez GTX danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym udostępnieniem.
   6. W ramach swojej działalności GTX współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy wspierają GTX przy obsłudze sprzedaży produktów na rzecz Klientów oraz realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania GTX i mogą w tym celu przetwarzać Państwa dane osobowe w imieniu GTX - na przykład: utrzymanie oprogramowania, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, obsługa newsletterów, hosting stron, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych (księgowego, CRM, ERP, SFA), analityka internetowa, niszczenie dokumentów. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, GTX ujawnia jedynie dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia usługi. Dostawcy GTX zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z GTX.
   7. Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania:
    • W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
    • W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika do czasu jej odwołania,
    • Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu GTX przez czas jego trwania,
    • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas wniesienia sprzeciwu Użytkownika,
    • Dane przetwarzane w wyniku obowiązków prawnych GTX przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.
    • GTX oświadcza, że stosowane przez niego automatyczne przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisów GTX (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika.
    • GTX zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jest do tego zobowiązany przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.
    • GTX informuje, że po opuszczeniu serwisów udostępnianych przez GTX lub po przekierowaniu na witrynę lub aplikację strony trzeciej, nie obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki korzystania z serwisów GTX. GTX zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane są obsługiwane przez tych dostawców.
    • Wyrażenie zgody podczas rejestracji Subkonta w serwisie Strefa Klienta GTX lub w późniejszym czasie poprzez skorzystanie z dedykowanych opcji znajdujących się w zakładce Moje Konto, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną („Newsletter”) oraz wykorzystywania w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o których mowa w art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, daje prawo GTX do okresowego wysyłania na wskazane adresy email informacji o aktualnej ofercie, akcjach promocyjnych, nowościach, wyprzedażach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością GTX. Otrzymywanie Newslettera możne zostać w każdej chwili anulowane, poprzez wyłączenie tej funkcji za pomocą dedykowanych opcji znajdujących się w zakładce Moje Konto/ Moje Dane lub kliknięcie w link znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem Subkonta w serwisie Strefa Klienta GTX.

    PRAWA AUTORSKIE

    1. Zdjęcia oraz opisy Produktów mają charakter poglądowy i mogą się różnic od rzeczywistego wyglądu Produktu.
    2. Wszelkie prawa autorskie do zdjęć, opisów oraz innych materiałów umieszczonych w ramach Strefy Klienta GTX są zastrzeżone na rzecz GTX. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie z nich bez zgody GTX jest zabronione. Zgodę na korzystanie z materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym można uzyskać zgodnie z treścią pkt. 55 Regulaminu.
    3. Wszelkie oznaczenia Produktów prezentowanych w Strefie Klienta GTX są zarejestrowanymi znakami towarowymi, korzystanie z nich bez zgody GTX jest zabronione. Zgodę na korzystanie z materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym można uzyskać zgodnie z treścią pkt. 55 Regulaminu.
    4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku pobrania materiałów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu (zdjęć produktów, katalogów produktów, logotypów, filmów instruktażowych), Klient nie nabywa żadnych praw ani licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych, osobistych, praw zależnych oraz praw pokrewnych do tych materiałów, ani praw z rejestracji znaku towarowego, ani innych praw do oznaczeń odróżniających GTX i nie może zgłaszać wobec GTX jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
    5. Zgoda na korzystanie z pobranych materiałów, o których mowa w pkt. 5, 52 oraz 53 Regulaminu wymaga każdorazowo indywidualnych ustaleń z GTX, dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
    6. Prawo do pobierania materiałów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu może zostać w każdym czasie zablokowane albo ograniczone przez GTX.
    7. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
     • nie ma prawa do dokonywania opracowań pobranych materiałów, w szczególności nie może modyfikować ich treści, formy ani kolorystyki;
     • wszystkie materiały, o których mowa w pkt. 5, 52 oraz 53 Regulaminu podlegają ochronie prawnej, a ich bezprawne wykorzystanie spowoduje zastosowanie przez GTX odpowiednich środków ochrony prawnej, przewidzianych właściwymi przepisami prawa.

    WYMAGANIA TECHNICZNE

    1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strefy Klienta GTX:
     • Komputer lub urządzenie mobilne musi być podłączone do Internetu
     • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge lub aktualne wersje przeglądarek Firefox, Chrom, Opera i Safari. GTX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody powstałe na skutek stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu.
     • Włączona obsługa plików cookies oraz włączona obsługa JavaScript.
     • Serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1170x768.

    2. Przeglądarki internetowe ulegają ciągłym zmianom, są ulepszane, a ich zabezpieczenia są coraz doskonalsze. Dlatego zalecamy regularne zabezpieczanie swojego oprogramowania, w tym systemu operacyjnego i przeglądarki. Kluczowe znaczenie ma instalacja aktualnych poprawek publikowanych najczęściej na stronach producentów danego oprogramowania. Zabezpieczają one przed wykorzystaniem przeglądarki bez wiedzy użytkownika i w sposób potencjalnie niebezpieczny. Polecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu poszczególnych przeglądarek i korzystanie z zawartych tam wskazówek. 

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. GTX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia umieszczenia w Strefie Klienta GTX. Klient będzie uprawniony do korzystania ze Strefy Klienta GTX po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.
    2. Kontakt z GTX w sprawach związanych ze Strefą Klienta GTX jest możliwy pod adresem e-mail: strefaklienta@gtx-group.com lub pod numerem telefonu: +48 22 573 03 00.
    3. Zakazuje się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
    4. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.strefagtx.pl/regulamin-strefy-klienta.